PROČ nás volit?

Nechceme lacině slibovat, řekneme Vám co děláme a důvody proč nás volit.

Rámcový přehled připravovaných investičních projektů naleznete zde.

 

 

V průběhu minulých 6 volebních období jsme z Krásné Lípy vytvořili moderní, dynamicky se rozvíjející město s bohatou komunální i turistickou infrastrukturou. Stále však není vše hotovo - proto Vás opět žádáme o hlas v nadcházejících komunálních volbách, které se konají 5. a 6. října 2018.

 

Vytvořili jsme dostatek míst v předškolních zařízeních. Provozujeme 2 mateřské školky s celkovou kapacitou pro 100 dětí. Dokončujeme modernizaci školní zahrady v ulici Smetanova.

 

Modernizujeme Technické služby města, kupujeme novou techniku (2 nové traktory, nakladač, příkopový žací stroj, vysokozdvižná montážní plošina), rozšiřujeme jejich aktivity. 

 

Systematicky se věnujeme  spolupráci s krásnolipskými rybáři, při obnově a regeneraci vodních ploch. Od Lesů ČR jsme odkoupili rybník pod Vlčí horou. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel i Dům rybářů.

 

Zrekonstruované Křinické náměstí, které je vizitkou města, je pečlivě udržováno a každoročně v sezóně ozdobeno květinami.

 

Realizovali jsme již dvě etapy výstavby splaškové kanalizace a výstavbu nové čistírny odpadních vod. Dotačním programem jsme podpořili připojování občanů. Téměř každý, kdo se mohl připojit, je již připojen.

 

Prostřednictvím o. p. s. České Švýcarsko, jíž je město Krásná Lípa spoluzakladatelem, provozujeme a financujeme provoz informačního centra v Domě ČŠ, které ročně přiláká na 40 tis. návštěvníků.   Aktivně jsme se zapojili i do přípravy nové turistické destinace Lužické/Žitavské hory. Rozvoj cestovního ruchu je velkou šancí pro budoucnost!

 

Vhodným nastavením prodejních podmínek objektu Křinické náměstí 12 jsem podpořili vybudování a následné rozšíření pivovaru Falkenštejn. Pátým rokem se tak v Krásné Lípě vaří chutné a oblíbené pivo v mnoha variantách.

 

Městská zeleň, kterou jsme v minulých letech zakládali, především s využitím dotačních prostředků, dnes významně dotváří vzhled města. Pokračujeme v úpravách dalších ploch - hřbitov Vlčí Hora, ulice Školní, Bylinná zahrada Lužických hor a Labských pískovců.

 

Město má velmi zdravé finance, není zatíženo žádnými úvěry. Hospodaření města je opakovaně hodnoceno auditorskými společnostmi výrokem - bez výhrad.

 

Základní škola prošla zásadní proměnou a modernizací. Nabízí dnes kultivované a moderní zázemí pro 500 žáků. Škola opakovaně získala titul Ekoškola. Úspěšně se rozvíjí i inovativní výuková větev.

 

Vybudovali jsme a provozujeme Sportovní areál Českého Švýcarska, který dále modernizujeme. V současnosti se dostavuje saunová a relaxační část. Areál vytváří zázemí žákům základní školy a řadě krásnolipských sportovních a zájmových organizací, které jej mohou bezplatně využívat.

 

Modernizujeme tepelné hospodářství města, které spolehlivě dodává teplo a teplou užitkovou vodu bytovým domům na sídlišti i dalším subjektům, za jednu z nejnižších cen v regionu. Probíhá výměna kotlů a připravuje se intalace nové kogenerační jednotky, která dále zlevní výrobu tepla.

 

Věnujeme se ve spolupráci s SVS a. s., přípravě prodlužení veřejného vodovodu z Krásného Buku do Zahrad a Vlčí Hory. V minulém období jsme iniciovali a spolufinancovali rekonstrukci a výměnu vodovodních řadů v celkové délce cca 4 km. Spolupracujeme na řešení odkanalizování ulice Čapkova.

 

Na přímou finanční podporu zájmových organizací v posledních 4 letech vyčlenili částku ve výši 2,8 mil Kč. Další finanční prostředky uvolňujeme k údržbě a provozu volnočasových zařízení, která mají zájmové organizace bezplatně k dispozici.

 

Dlouhodobou a systematickou propagací regionu a podporou cestovního ruchu jsme vytvořili podmínky pro více jak třetinový nárůst ubytovacích kapacit v katastru města.

 

Na vysoké úrovni je udržován fotbalový areál, kde ošetřujeme 2 hrací plochy. Zázemí a kabiny areálu prošly zásadní rekonstrukcí a modernizací. Zakoupili jsme bezpečné tréninkové branky pro děti a mládež. Je připravena projektová dokumentace na modernizaci závlahového systému.

 

Máme připraveny projekty na regeneraci přehrady v Kyjově a rybníku Šiml v Dlouhém dole. Kyjovská přehrada mj. plní funkci i pro rekreační koupání. Šimlák by byl rekonstruován částečně v historické podobě, tedy s předehřívacím rybníkem.

 

Aktivně spolupracujeme s SDH Krásná Lípa, modernizujeme vybavení výjezdové jednotky.

 

Ve spolupráci s místním oddílem Klubu Českých turistů realizujeme řadu společných aktivit. Zapojili jsme se do obnovy kaple sv. Anny v Dlouhém Dole, připravujeme nové turistické trasy, spolupořádáme společenské a sportovní akce. V současnosti připravujeme k certifikaci první turistickou trasu pro imobilní osoby.

 

Připravujeme veřejná odběrná místa na pitnou vodu v lokalitách bez veřejného vodovu.

 

Ve zrekontruované kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře pořádáme pravidelně kulturní a společenské akce. V blízkosti připravujeme výstavbu parkoviště.

 

Připravili jsme projekt a žádost o dotaci na vybudování učeben v základní škole, které budou přístupné imobilním osobám.

 

Po rozsáhlé rekonstrukci městského parku zajišťujeme jeho pečlivou údržbu. Město tak disponuje atraktivní 13 hektarovou parkovou plochou, mimořádnou v celém regionu. V loňském roce bylo dosázeno několik desítek vrostlých stromů rodinami s dětmi a dětmi ze základní školy.

 

Postupně modernizujeme místní komunikace. V návaznosti na výstavbu kanalizace bylo nově vyasfaltováno 8 km místních komunikací.  Další úseky v délce 2,1 km pak byly potaženy v okrajových částech Krásné Lípy.

 

Máme připravenu projektovou dokumentaci na realizaci cyklostezky Krásná Lípa nádraží - Zátiší (a dále do Rumburka). Zahájili jsme budování zemního tělesa cyklostezky. Usilujeme o výkup posledního malého pozemku v trase.

 

Odpadové hospodářství města je vhodně nastaveno. Ve třídění odpadů patří Krásná Lípa dlouhodobě k nejlepším v Ústeckém kraji. V loňském roce jsme získali ocenění Skleněná popelnice pro nejlepší město. Aktivně oddělujeme i dřevitý odpad - šetříme desítky tisíc ročně.

 

Dokončili jsme pasportizaci drobných sakrálních památek na území města a pokračujeme v jejich opravách. Opraveny byly např. křížky v Krásném Buku, na Rumburské ulici, v Kyjově nebo ve Wolkerově ulici.

 

Dokončili jsme rekonstrukci zeleně hřbitova ve Vlčí Hoře, který je součástí vesnické památkové zóny. Stávající kosterní zeleň byla přestárlá a oslabená nevhodným způsobem zmlazovacího řezu v minulosti. Opravena byla i fasáda hrobky rodiny Nitsche.

 

Městský úřad Krásná Lípa je postupně modernizován. Je personálně stabilizován. Evidujeme minimum stížností.

 

Získali jsme dotaci na digitalizaci našeho kina, která nám umožní promítat ty nejaktuálnější filmy.

 

Rozšířili jsme varovný protipovodňový systém a digitální městský rozhlas pro celé území města. Opět za využití dotačních prostředků EU.

 

Rekonstruujeme postupně Dům služeb, městskou knihovnu. Místo kde poskytujeme řadu služeb a poradenství občanům.

 

Podařilo se nám získat do města ordinaci třetího praktického lékaře, poskytnutím vhodných nebytových prostor v Domě služeb.

 

Udržujeme dětská hřiště, cyklostezku, plochy u rybníku Cimrák. V prostoru pod Cimrákem (v místě bývalého mlýna) připravujeme projekt volnočasového otevřené hřiště a parkoviště. Rozšíříme ještě letos i hrací plochy u T- klubu.

 

Máme připravenu projektovou dokumentaci na parkoviště "U Kuruce", čekáme na vydání stavebního povolení.

 

Pokračujeme v úpravách a dopravním zklidnění prostoru okolo Základní školy v ulici Komenského a Školní. Doplníme veřejnou zeleň a nové osvětlení.

 

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště vedené speciální pedagožkou, které nabízí speciální poradenství žákům, jejich rodičům i dětem z MŠ.

 

Pro rozvoj města jsme v minulém období dokázali získat téměř 1 miliardu korun z různých dotačních zdrojů na investice. Desítky milionů jsme získali i na neinvestičné projekty.

 

Každoročně vytváříme až 40 dotovaných pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané. Nenecháváme je sedět za dávky doma.

 

Náš člen Zbyněk Linhart, dřívější starosta, je dnes senátorem za okres Děčín a v regionu respektovanou osobností.

 

Právě dokončujeme nové moderní veřejné záchodky.

 

Zajišťujeme bezproblémový chod dvou domů s pečovatelskou službou, vč. nabídky různých aktivit pro jejich uživatele.

 

Obnovujeme postupně bytový fond města. Každoročně investujeme významné prostředky do údržby, oprav a rekonstrukcí bytových domů. V uplynulých 4 letech jsme investovali 35,5 mil. korun do zlepšení jejich stavu.

 

Členové našeho Sdružení 2018 jsou aktivní v řadě zájmových organizací působících ve městě a podílí se na přípravě mnoha společenských, kulturních a zájmových akcí.

 

Významným způsobem podporujeme finančně, technicky a organizačně konání mnoha velkých, často nadregionálně významných akcí a aktivit, jako např. Tour de Feminin, Den Českého Švýcarska, Svatojánské slavnosti bylin,  Mezinárodní folklorní festival atd.

 

Udržujeme pravidelně více jak 40 ploch městské zeleně, několik desítek nádob s mobilní zelení a květinami.

 

Vybudovali jsme přístavní molo, odpočinkové plochy a malou pláž u rybníku Cimrák pro rozšíření nabídky volnočasových aktivit.

 

Aktivní dotační podporou "Pozemky zdarma" jsme podpořili výstavbu 3 desítek nových rodinných domů. Již 15 let na pravidelných setkáních s partnerskými školami v Německu se žáci zdokonalují v německém jazyce a poznávají život v Evropě.

 

Získali jsme dotaci na vybudování moderního sběrného dvora. V roce 2019 bude realizována stavba.

 

Realizujeme aktivity a projekty v oblasti prevence kriminality, úzce spolupracujeme s místním oddělením Policie ČR. Pro zamezení přilivu dalších nepřizpůsobivých obyvatel jsme opakovaně požádali o vydání Opatření obecné povahy k omezení sociálních dávek na bydlení.

 

Máme zpracovanou studii pro realizaci projektu Domov v zahradě - bydlení pro seniory v ulici Smetanova.

 

Připravili jsme projektové dokumentace a připravujeme stavební povolení pro budování parkovišť v Kyjově a ve Vlčí Hoře.

 

Máme připraveny výstavby chodníků v ulici Pražská, Stradalova, Varnsdorfská, Křižíkova a k nádraží.

 

Podařilo se nám prosadit rekonstrukci budovy hlavního nádraží.

 

Máme připraven projekt na modernizaci veřejného osvětlení LED technologiemi, přednostně v okrajových částech města.

 

Žádáme o dotaci na projekt obnovy památníku Lva v Městském parku.

 

Máme připravený projekt i stavební povolení na rozhlednu Vápenka na Maškově vrchu.

 

K realizaci je připravena sadová úprava plochy na tzv. Zeleném Čtvrtku.

 

V Kostce zajišťujeme právní poradenství pro krásnolipské občany a to zcela zdarma, vč. protidluhové služby.

 

Žádáme o dotaci na projekt modernizace závlahového systému fotbalového hřiště. 

 

Na Křinickém náměstí v bývalé radnici chceme vytvořit Muzeum turistiky. Projekt a příslušná povolení máme.

 

Vybudovali jsme a udržujeme několik veřejných dětských hřišť. Oranžové hřiště u Cimráku, dětská hřiště uvnitř sídliště v Nemocniční, hřiště u T-klubu, k dispozici je i dětská část ve sportovním areálu a naučný areál u školní družiny. Zájemci mohou využívat v upraveném režimu i hřiště na Hauserce u ZŠ. Máme PD na využití víceúčelové sportovní plochy pod rybníkem Cimrák. Čekáme na vydání stavebního povolení.

 

Projektujeme dostavbu vstupní haly základní školy.

 

Získali jsme 1 mil. korun na modernizaci výstavní expozice v našem Domě ČŠ. Zrealizujeme přes zimu.

 

TOPlist